Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. zamknij
MODNESZYCIE.pl
Regulamin Sprzedaży / Ogólne Warunki Sprzedaży dla umów zawieranych na odległość

 
I. Postanowienia Ogólne
 1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży towarów i usług oferowanych przez firmę WZORCOWNIA MODY Elwira Sobczyk z siedzibą w Lublinie, ul. Anny Walentynowicz 9 lok. 5, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i posługującą się numerem NIP 9462201878 oraz REGON 060149534 i zarazem określa warunki oraz zasady prowadzonej przez firmę sprzedaży.
 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem internetu pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym MODNESZYCIE.pl, udzielającym przybicia podczas aukcji, zwanym dalej Klientem, a WZORCOWNIA MODY Elwira Sobczyk, zwaną dalej Sprzedawcą.
 3. Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym MODNESZYCIE.pl / portalu aukcyjnym Allegro.pl. Użyte w niniejszym regulaminie określenia Kupujący oraz Klient są synonimami.
 4. Każdy Klient dokonujący zakupu towarów i usług oferowanych przez WZORCOWNIA MODY Elwira Sobczyk jest obowiązany zapoznać się z regulaminem.

II. Przedmiot Sprzedaży
 1. Przedmiotem sprzedaży są towary i usługi prezentowane na stronach WWW sklepu internetowego MODNESZYCIE.pl oraz oferowane w ramach działalności Sprzedawcy na stronach portalu internetowego Allegro.pl.
 2. Wszystkie towary oferowane w sklepie internetowym MODNESZYCIE.pl / na aukcjach portalu internetowego Allegro.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Sprzedawca zastrzega sobie jednak prawo do oferowania towarów wyprzedażowych, które będą stosownie oznaczone i opisane.
 3. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia rzeczy wolnych od wad zgodnie z postanowieniami art. 556 oraz 5561 _ 5563 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. 2014, poz. 121 ze zm.).
 4. Ceny wszystkich usług i towarów prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego MODNESZYCIE.pl oraz oferowanych w ramach działalności Sprzedawcy na stronach portalu internetowego Allegro.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto towaru nie obejmuje kosztu przesyłki.
 5. Sprzedawca dokonuje bieżącej aktualizacji oferty swoich towarów i usług prezentowanych na stronach WWW sklepu internetowego MODNESZYCIE.pl.
 6. Klient dokonuje płatności za realizację zamówienia jedną z poniższych metod:
  • przelewem, przed dostawą towaru na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata).
 7. Akceptując Regulamin Klient dokonujący zakupu oferowanych towarów wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. 2005, nr 133, poz. 1119) oraz zasadami wystawiania, przesyłania i przechowywania faktury elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.
 8. Akceptacja Klienta nie wyłącza prawa WZORCOWNIA MODY Elwira Sobczyk do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.
 9. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego przy rejestracji, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.
 11. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym. Zmiana adresu e-mail Klienta wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. Przy braku powiadomienia Sprzedawcy przez Klienta o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważa się za prawidłowo doręczoną.
 12. Klient jest uprawniony do wycofania akceptacji zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres: WZORCOWNIA MODY Elwira Sobczyk, ul. Anny Walentynowicz 9 lok. 5, 20-328 Lublin lub elektronicznie na adres sklep@modneszycie.pl. W przypadku cofnięcia akceptacji od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Klienta o wycofaniu akceptacji WZORCOWNIA MODY Elwira Sobczyk traci prawo do wystawiania i przesyłania Klientowi faktur w formie elektronicznej.

III. Realizacja zamówienia
 1. Zamówienia w sklepie internetowym można składać poprzez witrynę internetową (sklep internetowy). W tym celu należy dokonać rejestracji konta użytkownika na stronie internetowej www.modneszycie.pl i dokonać akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Zarejestrowany użytkownik ma możliwość:
  • dokonywania zakupów w sklepie internetowym MODNESZYCIE.pl,
  • jest uprawniony do otrzymywania indywidualnych rabatów,
  • jest uprawniony do udziału w promocjach i konkursach,
  • prowadzenia szczegółowych statystyk swoich działań w systemie Sprzedającego.
 3. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link do strony internetowej aktywacji konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do systemu.
 4. Aby dokonać rejestracji w sposób prawidłowy należy wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego zawierającego dane wymagane do założenia konta użytkownika.
 5. Dokonując rejestracji konta użytkownika Klient:
  • wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych teleadresowych w bazie WZORCOWANIA MODY Elwira Sobczyk i przetwarzanie ich zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883). Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu:
   • realizacji umowy przez Sprzedającego,
   • informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep internetowy MODNESZYCIE.pl,
  • powinien zaakceptować postanowienia Regulaminu sprzedaży sklepu internetowego MODNESZYCIE.pl,
  • może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i nowościach.
 1. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. O zmianach w Regulaminie użytkownik zostanie powiadomiony przy pierwszym logowaniu po wejściu w życie zmian w Regulaminie. Akceptacja zmian w regulaminie odbywa się poprzez potwierdzenie/kliknięcie komunikatu na stronie logowania w serwisie MODNESZYCIE.pl. Odmowa akceptacji zmian Regulaminu jest równoznaczna z wyrejestrowaniem się z serwisu MODNESZYCIE.pl z zastrzeżeniem, że Użytkownik uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy transakcjach na zasadach Regulaminu obowiązującego w dacie ich rozpoczęcia. Zmiana Regulaminu nie narusza praw nabytych osób korzystających z serwisu MODNESZYCIE.pl.
 3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu na stronie internetowej www.modneszycie.pl z zastrzeżeniem, że transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie tych zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych. Użytkownik dokonuje akceptacji zmiany regulaminu poprzez kliknięcie/potwierdzenie komunikatu na stronie logowania w serwisie MODNESZYCIE.pl.
 4. W celu zakupu towarów w sklepie internetowym MODNESZYCIE.pl należy dodać do koszyka wybrane towary i potwierdzić zamówienie na stronie finalizacji procesu zakupowego.
 5. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 10 dni. W przypadku braku kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie jest automatycznie anulowane.
 6. Potwierdzenie zawarcia umowy przesłane zostanie Klientowi na adres e-mail wskazany przez Klienta zgodnie z punktem 15 niniejszego Regulaminu.

IV. Dostawa
 1. Dostawy towarów zamawianych w sklepie internetowym MODNESZYCIE.pl oraz zakupionych w ramach portalu internetowego Allegro.pl realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Zakupione towary są dostarczane zgodnie z wolą Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 3. Koszt dostawy zakupionych towarów jest wskazany na stronie www.modneszycie.pl.
 4. Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi od 2 do 5 dni roboczych.
 5. W przypadku gdy Sprzedający nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Klienta, Sprzedający może zwolnić się ze zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Klienta na piśmie o jego prawie do nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sprzedającego. W takim przypadku Klient ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sprzedającego.
 6. W przypadku dostarczenia przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej odbiór jej wymaga pisemnego pokwitowania. Z chwilą wydania towaru Klientowi, przechodzi na niego prawo własności towaru, uprawnienia i wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.
 7. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń towaru mogących mieć związek z dostawą, w celu usprawnienia procedury reklamacyjnej zaleca się ich zgłoszenie w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki na adres sklep@modneszycie.pl (zgłoszenie reklamacji towaru kupionego drogą internetową) oraz w terminie do 7 dni bezpośrednio w firmie kurierskiej.
 8. Jakiekolwiek uszkodzenia towaru mogące mieć związek z dostawą, pomimo braku uszkodzeń opakowania zewnętrznego (uszkodzenia mechaniczne zawartości przesyłki, braki ilościowe, niekompletność przesyłki itd.), zaleca się by Klient zgłosił w ciągu 24 godzin od daty otrzymania przesyłki na adres sklep@modneszycie.pl (zgłoszenie reklamacji towaru kupionego drogą internetową) oraz sporządził w tym zakresie protokół szkodowy z firmą kurierską.
 9. W przypadku jednego zamówienia złożonego z wielu towarów, co do których występują różnice w sposobie ich pakowania w szczególności ze względu na ich gabaryty lub też różnice w zakresie czasu realizacji zamówienia, WZORCOWNIA MODY Elwira Sobczyk może dokonać podziału zamówienia na mniejsze przesyłki. W opisanej sytuacji koszt dostawy podany Klientowi w podsumowaniu zamówienia nie zmienia się, lecz zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki. W sytuacji, gdy anulowana zostanie część zamówienia niezależnie od przyczyn, korekcie oraz zwrotowi podlegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do anulowanej części zamówienia.

VI. Prawo do odstąpienia od umowy
 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić na piśmie bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres siedziby WZORCOWNIA MODY Elwira Sobczyk (wskazany w tytule I pkt 1 niniejszego Regulaminu). MODNESZYCIE.pl umożliwia złożenie oświadczenia także drogą elektroniczną na adres sklep@modneszycie.pl.
 2. Wykonanie prawa odstąpienia od umowy możliwe jest także za pomocą formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). Stosowny załącznik dostępny jest na stronie internetowej: www.modneszycie.pl.
 3. Termin 14-dniowy liczony jest od dnia wydania rzeczy, rozumianego jako objęcie rzeczy w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez Kupującego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem Sprzedawcy lub na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny dla stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 6. Towar należy odesłać niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później niż w terminie 14 dni w stanie niezmienionym.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w zestawie z innym towarem zwrotowi podlega cały zestaw.
 8. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) towaru do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy ponosi Klient.
 9. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Uprawnienia i obowiązki określone w pkt 37-45 Regulaminu przysługują wyłącznie Klientom-Konsumentom dokonującym zakupu towarów w drodze umowy zawartej na odległość w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827). MODNESZYCIE.pl informuje, że nie prowadzi sprzedaży towarów na podstawie umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa (akwizycja itp.).

VII. Reklamacje
 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
  • pisemnie na adres: ul. Anny Walentynowicz 9 lok. 5, 20-328 Lublin;
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@modneszycie.pl.
 3. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:
  • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
  • żądania sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
  • danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
 4. Wymogi podane w pkt. 49 mają jedynie formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie towaru do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie towaru na koszt Sprzedawcy na adres ul. Anny Walentynowicz 9 lok. 5, 20-328 Lublin.
 7. Prośba o dostarczenie towaru, o której mowa w pkt. 52 Regulaminu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 51 Regulaminu.

VIII. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. Klientom nie będącym konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę towaru przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W razie przesłania towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za towar wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 7. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.
 8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

IX. Postanowienia końcowe
 1. Umowy zawierane poprzez sklep internetowy MODNESZYCIE.pl zawierane są w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy obowiązującego prawa.